Autóink beszállítója:

Adatkezelési tájékoztató
az www.alföldtabak.hu weboldalt használó partnerei részére

Az Alföld-Tabak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye:2750 Nagykőrös Rákóczi út 39.
Bejegyző bíróság:Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma:13-09-083601
Adószáma:11930853-2-13
Kamarai tagság:Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Képviseli:Olasz Gábor
Elektronikus levelezési címe:iroda.bp@www.alfoldtabak.hu
Telefonszáma:+36 30 489 4809)
Tárhely szolgáltatója:Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhelye:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Cégjegyzékszáma:01-09-909968
Adószáma:14571332-2-42
Honlap:www.tarhely.eu
Elektronikus levelezési címe:support@tarhely.eu
Telefonszáma:+36 30 489 4809

mint adatkezelő Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdésében rögzített személyes adatok alkotmányos alapjogi védelme alapján üzleti partnereink számára követhetővé és ellenőrizhetővé tesszük az általunk végzett adatkezelés egész útját és partnereink részére jogaiknak gyakorlását biztosítjuk. Ennek érdekében a következő előzetes tájékoztatást nyújtjuk:

I. Elérhetőségeink

Postai cím: Alföld-Tabak Kft. 2750 Nagykőrös Pf. 43.
E-mail: iroda.bp@www.alfoldtabak.hu
Honlap: www.alfodtabak.hu
Telefonszám: +36 30 489 4809

Fenti elérhetőségek bármelyikén további tájékoztatás kérhető, illetve elérhető. A partnerek adatainak védelme, és az adatkezelés minősége érdekében alkalmanként megkövetelhetjük a megkereső fél beazonosíthatóságát, így ennek hiányában a mérlegelésünktől függően legfeljebb általános tájékoztatót nyújtunk. Célszerű tehát a partnereinknek megkeresését postai úton, hivatalos formában megtenni saját személyes adatait közvetlenül érintő ügyek tárgyában.

II. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Partnereinkkel üzleti kapcsolatban állunk. Ennek az elsődleges szempontnak a figyelembevételével végezzük adataik kezelését is, különösen üzleti kapcsolatunk eredményességének elősegítése, a köztünk létrejött egyes ügyletek teljesítésének biztosítása, és ezek által üzleti kapcsolatunk hatékonyságának növelése szem előtt tartásával, mindenkor a tisztességes és törvényes adatkezelés, és közös érdekeink figyelembevételével, konkrétan a következő esetekben:

 • Regisztráció, illetve partnereinktől érkező megrendelések teljesítése érdekében, kizárólag az azokhoz feltétlenül szükséges mértékig
 • Megrendelések pontosítása, azzal kapcsolatos tájékoztatás adása és kérése
 • Szállítások időpontjainak egyeztetése

Jogszabályi rendelkezésen alapuló kötelező adatkezelés eseteit kivéve kizárólag partnereink önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapulhat adatkezelésünk, minden esetben megfelelő, egyértelmű tájékoztatás nyújtásával a részünkről. Jogszabályi rendelkezések alapján a következő esetekben valósul meg kötelezően adatkezelésünk külön hozzájárulás nélkül:

 • Regisztráció
 • Partnereink által kért megrendelések teljesítése érdekében
 • Számlák, szállítólevelek, egyéb bizonylatok kiállítása
 • Hatósági megkeresések folytán tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségünknek megfelelve
 • Saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
 • Egyéb ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából

Partnereink hozzájárulását nem igénylő adatkezelések mindig az annak alapot adó jogos érdek pontos azonosításával, valamint a partneri érdek, mint súlyozási ellenpont vizsgálatával, továbbá ezek alapján az érintett személyes adat kezelhetőségének megállapításával kezdődnek.

Szolgáltatásunk hatékonyságának növelése érdekében partneri hozzájárulást igénylő adatkezelést is végzünk az alábbi esetekben, illetve célok érdekében:

 • Bevételezési segédlet: Ez olyan bevételezési segédfájl biztosítását jelenti a részünkről, amely a kiszállított termékek készletnyilvántartó rendszerekbe való rögzítését teszi egyszerűen lehetővé, oly módon, hogy a segédfájl beillesztésével egy bevételezési jegy generálódik a kiszállított termékek adataival, amely így már csak ellenőrzést és rögzítést igényel a felhasználó részéről, jelentősen egyszerűsítve a folyamatot, hasonlóan a központi dohányellátótól már megszokott formában. Amennyiben jelen webáruház keretei között partnerünk hozzájárul ezen segédlet általunk való elküldéséhez, ez egyben azt is jelenti, hogy partnerünk nyilatkozatával kéri a köztünk szállítási szerződés -, tehát nemcsak a webáruház keretei között – leadott megrendelések teljesítésével a segédlet részére való elküldését. Mindezekhez partnereink e-mail címének, mint személyes adatainak kezelése szükséges a részünkről, mivel a segédfájl eljuttatása ezen módon lehetséges.
 • Tájékoztatók, hírlevelek: Közös üzleti érdekünk, hogy az információk szolgáltatásainkról, akcióinkról a lehető legrövidebb úton jussanak el partnereinkhez, amely lehetővé teszi késedelem nélküli üzlet érdekeik szerinti döntések meghozatalát partnereink részéről. Mindezekhez partnereink e-mail címének, mint személyes adatainak kezelése szükséges a részünkről, mivel a hírlevelek, tájékoztatók eljuttatása rövid úton ezen módon lehetséges.

Mindezen szolgáltatásainkat partnereink kifejezett, önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulásával, fenti tájékoztatás szerint végezzük kizárólag. Ezekről való lemondás bármikor megadható, melyet egyszerű módon teszünk lehetővé minden további következmény nélkül.

III. Kezelt adatok köre

Partnereinknek webáruházunk használatához, valamint azon keresztüli rendelések leadásához regisztrálnia, mellyel a következő személyes adatok általunk való kezelésére kapunk felhatalmazást, természetesen a már kifejtett célhoz kötöttség szem előtt tartásával:

 • Partner neve
 • Partner székhelye
 • Partner szállítási címe(i)
 • Partner működési engedély száma(i)
 • Partnert képviselő magánszemély neve
 • Partner e-mail címe

Minden ezen kívüli adat kezelését kizárólag partnereink önkéntes és kifejezett hozzájárulásával végezzük.

Az adatkezelés céljának szem előtt tartásával partnereinkkel folytatott üzleti megállapodások során birtokunkba jutott – üzleti titoknak minősülő – adatokat a megnevezett személyes adatokkal azonos szintű védelemben részesítjük, mivel azoknak jogosulatlan általi hozzáférhetővé válása, nyilvánosságra hozatala, vagy más egyéb módon azokkal való visszaélés megvalósulása személyhez fűződő jogot sért.

IV. Adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozó

Az adatok kezelését saját hatáskörben, munkatársaink által végezzük, így azok megismerésére is kizárólag ők jogosultak. Ennek során betartanak minden törvényi és szükséges intézkedést, amely az adatok védelmét hivatott szolgálni, továbbá figyelembe veszik az adatkezelési célokban megfogalmazottakat, melyekhez a feltétlenül szükséges mértékű adatfelhasználást tartják szem előtt.

Más adatfeldolgozót az adatkezelés során nem veszünk igénybe, amennyiben azonban ilyenre mégis sor kerülne, az ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek kimerítően eleget teszünk partnereink felé.

V. Adatbiztonság

Partnereink adatainak védelme érdekében megteszünk minden, a jogszabályok által előírt és szükséges rendelkezést, amely az általunk tárolt és felhasznált adatokkal kapcsolatos műveletek egészét meghatározza. Mind technikai, informatikai, mind vállalatunk belső szervezési rendjét illetően megfelelünk azon kötelezettségünknek, amellyel az adatok védelme által egyben partnereink magánszférájának védelmét is biztosítjuk, különösen az adatok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint véletlen megsemmisülése és sérülése, továbbá hozzáférhetetlenné válásuk elleni intézkedések megtételével.

VI. Partnereink jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezelés minősége és célhoz kötöttsége érdekében partnereink megfelelő jogosultságokkal rendelkeznek ezen követelmények ellenőrzésére és végső soron kikényszeríthetőségére.

Általánosan és konkrét ügyekben tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik adataik helyesbítését, törlését, zárolását a jelen tájékoztatóban megfogalmazott és jogszabályokban előírt korlátok figyelembevételével. Ezeket az I. fejezetben megadott elérhetőségeinkre – az abban meghatározottak szerint – hozzánk eljuttatott kérelem formájában tehetik meg, amelyre a lehető legrövidebb úton, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adunk.

Partnereink személyes adataik kezelése ellen is tiltakozhatnak, különösen akkor, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges -, kivéve kötelező adatkezelés eseteit -, valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A tiltakozást kérelem formájában tehetik meg partnereink, melyeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Partnereinknek lehetőségük van jogérvényesítési igényüknek külső szervek útján is érvényt szerezni, azonban bármely eljárás kezdeményezése előtt javasoljuk a részünkre elküldött kérelmek elsődlegességét. Egyrészről partnereinknek lehetőségük van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530  Budapest, Pf.: 5.; tel.: +36 (1) 391-1400) előtt eljárást kezdeményezniük, másrészről bírósághoz fordulás lehetőségével is élhetnek. Ez utóbbi esetben a lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerinti törvényszék illetékességét is választhatják.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót kiegészítik a Süti (cookie) szabályzatban  elérhető rendelkezések.

 

Jelen tájékoztató keltezésének napjától hatályos.

Kelt, Budapest, 2018. 03. 22.